چغازنبیل میان باستان شناسان به چه نامی معروف است؟  
چغا
زنبیل وارونه
اونتاش
دور اونتش
 

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn

 جواب درست در این لینک کلیک کنید

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود