قدیمی ترین دارایی موزه متروپولیتن چیست؟   راهنمایی
شطرنج
سورنای ایرانی
سنگ آتشزنه
کلاه خود ناپلئون


عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn

 جواب درست در این لینک  کلیک کنید

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn