باید خوب و بد دنیا را پذیرفت
وقت ناراحتی لبخند زد
به داشته ها عشق ورزید
و آنهایی که رفته اند را به خاطر سپرد
همیشه ببخشید
ولی هرگز چیزی را فراموش نکنید
از اشتباهاتتان درس بگیرید
اما هرگز افسوس نخورید
آدمها تغییر می کنند
مشکلات بوجود می آیند
اما یادتان باشد، زندگی می گذرد…
.
.
.
سرنوشت ما با افکارمان تغییر می کند
اگر افکارمان همیشه مطابق با خواسته هایمان باشد
همان چیزی می شویم که آرزو داریم
و همان کاری را می کنیم که می خواهیم
.
.
.
زندگی فردا نیست
زندگی امروز است
زندگی قصه عشق است و امید
صحنه ی غمها نیست
به چه می اندیشی؟ نگرانی بیجاست
عشق اینجا و تو اینجا و خدا هم اینجاست
پای در راه گذار
راهها منتظرند
تا تو هر جا که بخواهی برسی
پس رها باش و رها
تا نماند قفسی…